Algemene voorwaarden

Artikel 1: Toepasselijkheid


1. Deze voorwaarden maken deel uit van iedere aanbieding, offerte en prijsopgave gedaan door ABL BEVEILIGING  BV gevestigd en kantoorhoudende te Lunteren en op alle tussen ABL BEVEILIGING  en haar opdrachtgevers (verder te noemen opdrachtgever) gesloten overeenkomsten.
2. Eventuele door de opdrachtgever gehanteerde voorwaarden, hoe ook genaamd, zijn niet van toepassing op de onder 1.1. genoemd transacties, tenzij deze voorwaarden of een of meerdere bepalingen daarvan door ABL BEVEILIGING  uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.
3. Zowel degene die feitelijk een opdracht verstrekt als degenen voor wiens rekening de opdracht wordt uitgevoerd zal voor de toepassing van deze voorwaarden als opdrachtgever van ABL BEVEILIGING worden aangemerkt. Degene die feitelijk de opdracht verstrekt is verplicht degenen voor wiens rekening de opdracht wordt uitgevoerd te wijzen op de toepasselijkheid van deze voorwaarden.
4. Indien twee of meer (rechts-) personen als opdrachtgever in de zin van deze voorwaarden worden aangemerkt dan zijn deze hoofdelijk aansprakelijk jegens ABL BEVEILIGING.
5. Alle van deze voorwaarden afwijkende bedingen moeten schriftelijk door ABL BEVEILIGING worden bevestigd door een daartoe bevoegde medewerker van ABL BEVEILIGING.
6. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Een eventueel nietige of vernietigbare bepaling wordt zo veel als mogelijk geconverteerd naar een geldige bepaling.


Artikel 2: Aanbiedingen en overeenkomsten


1. Alle door ABL BEVEILIGING gedane aanbiedingen, offertes en prijsopgaven zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk wordt vermeld.
2. Opdrachten en/of wijzigingen van opdrachten moeten schriftelijk door een daartoe bevoegde medewerker van ABL BEVEILIGING worden bevestigd; tenzij uit de aard van de offerte of opdracht anders uitvloeit komt pas een overeenkomst tot stand na schriftelijke bevestiging door een daartoe bevoegde medewerker van ABL BEVEILIGING.
3. Een door ABL BEVEILIGING  gemaakte schatting van de met een order gepaard gaande kosten is steeds vrijblijvend. De Opdrachtgever zal aan dergelijke schattingen nimmer rechten kunnen ontlenen.
4. Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.


Artikel 3 Prijzen

1. Tenzij anders vermeld gelden de prijzen overeenkomstig de aanbieding, dan wel het door ABL BEVEILIGING aangegeven tarief.
2. Alle prijzen zijn exclusief BTW en/of andere van overheidswege opgelegde heffingen.
3. In geval van onvoorziene omstandigheden, waardoor de (externe) kosten voor ABL BEVEILIGING met meer dan 10% zouden stijgen, behoudt ABL BEVEILIGING zich het recht voor offertes c.q. overeenkomsten aan te passen dan wel geheel te laten vervallen.
4. Indien een wijziging van een opdracht prijsverhogend werkt wordt deze verhoging doorberekend aan de opdrachtgever.


Artikel 4 Leveringen en termijnen


1. Leveringen geschieden vanaf het magazijn. Transport vanaf magazijn geleverde zaken geschiedt geheel voor risico van de opdrachtgever.
2. De door ABL BEVEILIGING aangegeven leveringstijden zijn vrijblijvend. Onder leveringstijden worden mede verstaan de termijn waarop werkzaamheden door ABL BEVEILIGING zullen worden uitgevoerd. Overschrijding van de leveringstijd geeft geen recht op ontbinding en kan nimmer aanspraak geven op schadevergoeding, tenzij een leveringstermijn schriftelijk expliciet als fataal tussen ABL BEVEILIGING en opdrachtgever is overeengekomen.
3. Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en / of de zaken weigert af te nemen, is opdrachtgever verplicht de door ABL BEVEILIGING aangeschafte dan wel geleverde zaken inclusief de inmiddels gemaakte kosten over te nemen. Voorts zal de opdrachtgever wegens schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen totaalprijs, onverminderd het recht van ABL BEVEILIGING om volledige nakoming van de overeenkomst dan wel volledige schadevergoeding te vorderen.
4. Indien en voor zover levering binnen een bepaalde termijn voor de opdrachtgever van essentieel belang is dient de opdrachtgever zulks bij het verstrekken van de opdracht schriftelijk aan ABL BEVEILIGING kenbaar te maken.


Artikel 5 Aansprakelijkheid


1. Iedere aansprakelijkheid van ABL BEVEILIGING jegens opdrachtgevers of derden is altijd beperkt tot het bedrag dat op grond van de door ABL BEVEILIGING afgesloten verzekering in het desbetreffende geval voor uitkering in aanmerking komt. Mocht de verzekering in enig geval geen dekking bieden of niet tot uitkering overgaan, is de aansprakelijkheid van ABL BEVEILIGING in elk geval beperkt tot het bedrag van de factuur van de betreffende maand waar de schade betrekking op heeft, met een maximum van € 2.000,- (tweeduizend euro).
2. ABL BEVEILIGING is in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
3. De opdrachtgever dient ABL BEVEILIGING geheel vrijwaren ter zake alle eventuele aanspraken van derden jegens wie ABL BEVEILIGING zich niet op de toepassingen van deze voorwaarden kan beroepen, voor zover deze aanspraken direct of indirect voortvloeien uit de aan ABL BEVEILIGING verstrekte opdracht.


Artikel 6 Overmacht


1. Tekortkomingen zijdens ABL BEVEILIGING als gevolg van oorlog, oorlogsdreiging, oproer, molest, belemmerende maatregelen zijdens binnen- en buitenlandse overheden, werkstaking, uitsluiting, gebrek aan materialen, personeel of vervoersmiddelen, niet of niet-tijdige levering door de toeleveranciers van ABL BEVEILIGING, verkeersdrukte, brand, overstroming, storingen, aardbeving en/of weersomstandigheden zullen niet aan ABL BEVEILIGING worden toegerekend.
2. Indien door overmacht als bedoeld in lid 1 de levering of voltooiing van de opdracht meer dan 21 dagen vertraagd wordt, zijn zowel ABL BEVEILIGING als opdrachtgever – laatstgenoemde na een ingebrekestelling – bevoegd de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring aan de wederpartij eenzijdig voor het nog niet uitgevoerde gedeelte ervan te ontbinden. In dat geval heeft ABL BEVEILIGING slechts recht op vergoeding van de door haar gemaakte kosten.


Artikel 7 Reclames

1. Reclames met betrekking tot de door ABL BEVEILIGING uitgevoerde leveringen en/of verrichte werkzaamheden dienen uiterlijk binnen acht dagen nadat de opdrachtgever enig vermeend gebrek in de door ABL BEVEILIGING geleverde zaken en /of verrichte werkzaamheden heeft geconstateerd schriftelijk aan ABL BEVEILIGING meegedeeld te worden, bij voorkeur bij aangetekend schrijven of per fax.
2. Reclames met betrekking tot de door ABL BEVEILIGING verzonden facturen dienen uiterlijk voor het verstrijken van de daarin genoemde betalingstermijn schriftelijk aan ABL BEVEILIGING kenbaar te worden gemaakt, bij voorkeur bij aangetekend schrijven of per fax.
3. De opdrachtgever dient ABL BEVEILIGING de gelegenheid te geven om eventuele gebreken te onderzoeken en te herstellen, bij gebreke waarvan iedere mogelijke aansprakelijkheid zijdens ABL BEVEILIGING is uitgesloten.
4. Eventuele reclames doen niet af aan de opeisbaarheid van de vorderingen welke ABL BEVEILIGING op haar opdrachtgevers heeft. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot verrekening of opschorting van betaling.Artikel 8 Betaling

1. Betaling van de facturen dient uiterlijk binnen dertig dagen na de factuurdatum te geschieden. De opdrachtgever zal van rechtswege in verzuim komen te verkeren als betaling niet binnen deze termijn door ABL BEVEILIGING zal zijn ontvangen.
2. De opdrachtgever is vanaf de datum dat de betalingstermijn verstrijkt een vertragingsrente van 1% per maand of gedeelte van een maand verschuldigd over het onbetaald gebleven bedrag.
3. Indien ABL BEVEILIGING genoodzaakt is haar onbetaald gebleven vordering ter incasso uit handen te geven zullen alle daaruit voortvloeiende kosten zowel in als buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever komen. Ter zake buitenrechtelijke kosten zal een percentage van 15% worden gehanteerd, met een minimum van € 45,00 .


Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud


Alle door ABL BEVEILIGING geleverde zaken blijven eigendom van ABL BEVEILIGING totdat de opdrachtgever alle verplichtingen uit alle met ABL BEVEILIGING gesloten overeenkomsten (dus ook eerdere en latere) is nagekomen. De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren. Voor het geval dat ABL BEVEILIGING de in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan ABL BEVEILIGING of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van ABL BEVEILIGING zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.


Artikel 10 Toepasselijk Recht


1. Op alle geschillen ter zake offertes en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn is Nederlands recht van toepassing.
2. Ter zake geschillen die tot de competentie van de rechtbank sector civiel, behoren zal in elk geval de rechtbank te Zutphen mede bevoegd zijn.
3. Voor zover eventuele door de opdrachtgever gehanteerde voorwaarden strijdig zijn met de door ABL BEVEILIGING gehanteerde voorwaarden prevaleren de voorwaarden van ABL BEVEILIGING.Artikel 11 Indexering


Bij opdrachten welke langer lopen dan een jaar is opdrachtnemer gerechtigd de vergoedingen steeds jaarlijks te indexeren. Deze indexering vindt plaats vanwege de overeenkomstige CAO wijzigingen in de lonen en andere arbeidsvoorwaarden, toeslagen op de lonen, premieverhogingen voor de sociale wetten, verhoging van onkostenvergoedingen, alsmede kostprijsverhogingen door externe kosten.

Stel vrijblijvend je vraag

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.